Kultúrno-osvetové centrum Holíč vzišlo z myšlienky revitalizácie objektu Tabačiareň v areáli Holíčskeho zámku.  Rekonštrukcia objektu bola financovaná z prostriedkov EÚ, z Regionálneho operačného programu, Prioritná os 3 Posilnenie potenciálu regiónov a infraštruktúry cestovného ruchu. Projekt nesie názov: Rekonštrukciou NKP podporujeme rozvoj kultúrno-poznávacieho CR v regióne: Objekt č.2 tabačiareň Zámok Holíč. Mesto Holíč tak urobilo ďalší krok v realizácii svojho zámeru na postupnú obnovu národnej kultúrnej pamiatky, Holíčskeho zámku.

Pôvodný objekt slúžil od 18. storočia až do polovice 20. storočia na sušenie dopestovaného tabaku, dlhé roky potom chátral. Historická budova slúži ako kultúrno-osvetové a kongresové centrum od marca 2016. Kapacita hlavnej sály tabačiarne je zhruba 300 ľudí, v objekte vznikli aj ďalšie priestory ako malá sála, reštaurácia či galéria.

Tabačiareň je súčasťou rozsiahleho areálu Holičského zámku. Po nevhodných rekonštrukciách v minulosti  bol objekt v havarijnom stave. Podzemné konštrukcie boli narušené, objekt bol zavlhnutý, podlahy boli rozkopané.

Mesto Holíč v roku 2015 začalo s komplexnou rekonštrukciou objektu.

V súčasnosti po úspešnom ukončení rekonštrukcie bude objekt tabačiarne  slúžiť ako multifunkčné kultúrno-osvetové centrum. Vznikne celý  rad nových kultúrno-osvetových služieb: výmenné zahraničné výstavy, vernisáže, umelecké sympóziá, folklórne vystúpenia, galéria a tvorivé dielne pre umelecké súbory a jednotlivcov, priestory pre záujmovo-umeleckú činnosť a amatérske aktivity.